Jessie Mei Li

Jessie Mei Li

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1995-08-27

Nơi Sinh: Brighton, England, UK

Còn được Biết đến Như: 潔西·梅·李, 洁西·梅·李